Wet op de Lijkbezorging

De wet op de lijkbezorging schrijft voor dat een doodgeboren kindje vanaf 24 weken zwangerschap begraven of gecremeerd moet worden. Vaak ben je hiervoor ook verzekerd middels je eigen polis.

Bij een zwangerschap van minder dan 24 weken geldt deze verplichting niet tenzij je kindje langer dan 24 uur geleefd heeft. Dan moet de Wet op de Lijkbezorging wel worden toegepast.

Dat de Wet op de lijkbezorging niet van toepassing is voor de 24 ste week zwangerschap betekent  niet dat een kindje niet begraven of gecremeerd mag worden. Dit mag wel!

Artikel 2.2. Wet op de lijkbezorging

De wet is niet van toepassing op een menselijk vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken

a. levenloos ter wereld is gekomen dan wel

b. binnen 24 uur na de geboorte is overleden

Er wordt gekeken naar het tijdstip van overlijden. Enkele voorbeelden: een kind van 23,5 week oud overlijdt binnen 24 uur dan is de Wet op de lijkbezorging niet van toepassing.

Maar als dat kind 2 dagen oud wordt, dan heeft dit kindje meer dan 24 uur geleefd en moet je de Wet op de lijkbezorging wel toepassen.

Let op: bepalend is het tijdstip waarop het kind ter wereld is gekomen. Is het kindje bijvoorbeeld in de 20 ste week zwangerschap overleden in de buik maar wordt het geboren na een zwangerschap van 26 weken, dan is de Wet op de Lijkbezorging wel van toepassing.

Als een kind geboren wordt voor 24 weken zwangerschap staan ouders voor de keus een begrafenis of crematie te organiseren of het kindje/vruchtje in het ziekenhuis achterlaten waarna het met anderen kinderen en menselijk materiaal gecremeerd wordt. Vraag eventueel naar de richtlijnen of regeling van het ziekenhuis voor te vroeg geborenen kindjes.

Wil je een kind van onder de 24 weken begraven dan moet je een verklaring van de behandelend arts (gynaecoloog, verloskundige) hebben dat er sprake is van een kindje dat levenloos geboren is voor de 24ste week zwangerschap danwel binnen 24 uur na de geboorte is overleden.

Deze verklaring is met name van belang wanneer ouders beslissen hun kindje toch te willen begraven of cremeren. In dat geval is duidelijk voor de beheerders van crematoria en begraafplaatsen dat er verder geen formaliteiten vereist zijn, zoals het verlof tot begraven of cremeren. Kortom een begraafplaats/crematoria moet zich moet zich indekken niet onwettelijk te handelen.

Je mag je kind mee naar huis nemen maar over het begraven in bijvoorbeeld de eigen achtertuin bestaat nog veel onduidelijkheid. Mag dit nu wel of niet?

De Wet op de Lijkbezorging is niet van toepassing (verplichting dat een overledene begraven of gecremeerd behoeft te worden).

Ook is duidelijk dat je niet zomaar op de grond van iemand anders je kind kan begraven, je hebt dan toestemming nodig.

Kortom het is niet geheel duidelijk of je een strafbaar feit pleegt. Gezegd wordt dat: menselijke lichaamsdelen niet begraven mogen worden in de eigen achtertuin maar dat deze op een officiele bij wet geregistreerde plek begraven moeten worden. Stichting Elyse is bezig met een jurist om uit te zoeken hoe dit zit met het begraven van een kindje in de eigen achtertuin.

Tot op heden laten ouders hun kindje achter in het ziekenhuis of regelen dit zelf rechtstreeks met het crematorium of de begraafplaats.

Als een kindje levenloos wordt geboren voor de 24ste week zwangerschap kan het kindje wettelijk gezien niet worden ingeschreven in het register bij de burgerlijke stand. (Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging valt een vrucht jonger dan 24 weken niet onder de wet, ongeacht of hij/zij na de geboorte nog is blijven leven.)

De regels voor het aangeven voor geboorte en overlijden zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en aanpalende regelgeving. Dus het kindje krijgt geen juridische naam, de vader kan het kind niet officieel erkennen.

Het is wel mogelijk een kindje bij te schrijven in het trouwboekje omdat dit voor veel  ouders een grote emotionele waarde heeft. Zij kunnen dit zelf doen, maar met een stempel en een paraaf/handtekening van een ambtenaar heeft dit voor de ouders meer waarde.

Wetgeving: wet op de lijkbezorging www.overheid.nl onder tabblad wegeving http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/geldigheidsdatum_30-08-2012