Gemeente

Als een kind geboren wordt en overlijdt onder de 24 weken, is het dan mogelijk om je kind bij te schrijven in de gemeente? Wat als je kind onder de 24 weken levenloos wordt geboren? Hoe zit dit dan?

De wet op de lijkbezorging schrijft voor dat een levenloos geboren kindje vanaf 24 weken zwangerschap begraven of gecremeerd moet worden.

Bij een zwangerschap van minder dan 24 weken geldt deze verplichting niet. Als het kind binnen de termijn van  24 weken levenloos wordt  geboren is  de Wet op de lijkbezorging dus niet van toepassing.

Komt een kindje binnen de termijn van 24 weken levend ter wereld en het komt vervolgens na 24 uur te overlijden, dan is er sprake van aan overledene en is de wet op de lijkbezorging wel van toepassing  er wordt in dit geval ook een akte van geboorte opgemaakt en een akte van overlijden.

Artikel 2.2. Wet op de lijkbezorging
De wet is niet van toepassing op een menselijk vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken
a. levenloos ter wereld is gekomen dan wel
b. binnen 24 uur na de geboorte is overleden

Als een kind geboren wordt voor 24 weken zwangerschap staan ouders voor de keus een begrafenis of crematie te organiseren of het kind/vruchtje in het ziekenhuis achterlaten waarna het met anderen kinderen en menselijk materiaal gecremeerd wordt. Vraag eventueel naar de richtlijnen of regeling van het ziekenhuis voor te vroeg geborenen kindjes.

Afscheid nemen zoals bij een uitvaart is dan niet mogelijk. Tegenwoordig wordt vaker het advies gegeven toch een afscheidsceremonie te gaan verzorgen. Dit kan bijdragen aan de verwerking van het verlies.

Wil je een levenloos geboren kind van onder de 24 weken op een begraafplaats begraven dan moet je aantonen dat dit het geval is (dat is geen wettelijk voorschrift, maar de begraafplaats moet zich indekken niet onwettelijk te handelen). Een verklaring van een gynaecoloog, arts of verloskundige, dat de zwangerschap van de moeder korter dan 24 weken geleden is aangevangen moet overhandigd worden als je dit kind wilt begraven of cremeren. Formeel valt dit kind niet onder de wetgeving. Je kunt je kind dus ook mee naar huis nemen en in de tuin begraven. Vroeger gebeurde dat wel vaker; niet in de tuin van de ouders, maar in de tuin van het hospitaal. Ook een particuliere tuin, net als die van de ouders dus.

Indien een kindje levenloos wordt geboren voor de 24ste week zwangerschap wordt dit feit in principe niet vastgelegd in een akte van de burgerlijke stand. Echter indien de ouders dit wensen mag de ambtenaar van de burgerlijke stand wel een akte van levenloos geboren kind opmaken.

De regels voor het aangeven voor geboorte en overlijden zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek en aanpalende regelgeving.

Het is mogelijk, en voor veel ouders een grote emotionele waarde heeft is, dat het kindje bijvoorbeeld  wordt bijgeschreven in het trouwboekje. Zij kunnen dit zelf doen, maar met een stempel en een paraaf/handtekening van een ambtenaar heeft dit voor de ouders meer waarde.

Voor meer en uitgebreidere informatie open dit document “ Doodgeboren of even geleefd”.